oureko WEB2018

Pohotovost

DRŽÍME STÁLOU POHOTOVOST

POHOTOVOST  od 14.00 hod. - pondělí  do 06.00 hod

OSOBA POVĚŘENÁ ZAJIŠTĚNÍM OPRAVY A DOPRAVOU ZAMĚSTANCŮ OÚREKO S.R.O. 

Tomáš Tureček     tel. +420 777 724 039


Svářeči :                      Vlček Viktor            Bílina, Za Chlumem 785             +420 722 451 191

Ventilátory :                 Baran Petr             Teplice, Roosweltovo nám.        +420 607 809 492

Armatury :                   Mayer Zbyněk         Bystřany, Za Školou 27             +420 723 238 314


V případě poruch zařízení, na jejichž opravu je nutná jiná odborná profese, zajistí posílení :
Tomáš Tureček tel: +420 777 724 039

Ochrana osobních údajů

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Zákon na ochranu dat a zákon o ochraně dat v telekomunikačních službách chrání osobní údaje, tzn. data, která se vztahují k fyzickým osobám. Osobní údaje jsou informace, které mohou být přiřazeny k vaší osobě (např. údaje o vaší osobě, jméno, křestní jméno, telefonní číslo nebo emailová adresa). Nepatří sem informace, které nemohou být přímo spojeny s vaší skutečnou identitou.


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Ochrana vašeho soukromí při návštěvě naší internetové stránky je pro nás velice důležitá. Chceme vás proto informovat o tom, jaká data máme k dispozici a jaká opatření jsme na ochranu vašich dat učinili. 
Při užívání naší internetové stránky schvalujete, že smíme určitá data shromažďovat. Zavazujeme se, sbírat data pouze do té míry, která je nezbytně nutná a to pouze v souladu s tímto prohlášením. Dále se zavazujeme, že budeme vaše data co nejlépe ochraňovat. Pokud s tím nebudete výslovně souhlasit, nebudou žádná osobní data předávána žádným našim partnerům nebo třetím osobám.
Při pouhé návštěvě naší internetové stránky zůstáváte v anonymitě, tzn. nezjišťujeme v tomto případě žádné osobní údaje. Za účelem statistiky zjišťujeme pouze anonymní informace, jako je jméno poskytovatele vašich internetových služeb, použitá IP adresa stránky, kterou jste navštívili a stránky, ze které jste návštěvu uskutečnili. Pouze v okamžiku, kdy nám zašlete nějaké sdělení či požadujete některé informace, požádáme vás o určité osobní údaje, které jsou potřeba pro poskytnutí dané služby.


SBĚR A ZPRACOVÁNÍ NEOSOBNÍCH DAT

V okamžiku přístupu uživatele na naši webovou stránku, tzn. při každém vyžádání souboru z tohoto serveru nebo při pokusu o toto vyžádání jsou data z tohoto kroku uložena do souboru provozního deníku (GoogleAnalytics). Tato data nejsou osobní; nemůžeme tedy vysledovat, který uživatel jaký soubor použil. Ani se nepokoušíme tyto informace zjišťovat. 

V každém jednotlivém případě se při každém vyžádání uloží tento soubor dat:
• Jméno vyvolaného souboru 
• Datum a čas vyžádání 
• Přenesené množství dat 
• Hlášení, zda bylo toto vyžádání úspěšné 
• Hlášení, z jakého důvodu bylo toto vyžádání případně neúspěšné
• Jméno vašeho internetového poskytovatele (tzn. např. uvedeno pouze to, že některý uživatel ze Seznam.cz nebo Google.cz atd. vyhledal naši nabídku, za pomoci jakých klíčových slov ale není zde jméno) 
• Případně operační systém a software prohledávacího programu vašeho počítače, či rozlišení zobrazovače 
• Doby strávená na našich stránkách a vaše cesta procházení našeho webu. 
• Také internetová stránka, ze které nás navštívíte

Veškeré tyto údaje používáme pouze ke statistickým účelům.


užívání osobních dat jejich předávání dále a účelová vazba

Osobní data se zjišťují pouze tehdy, kdy nám je sami uvedete např. na naší kontaktní stránce. Osobní data se zjišťují, zpracovávají a používají v souladu s platnými ustanoveními na ochranu osobních dat pouze za účelem zajištění vámi požadované služby a zpracování vaší poptávky. Pokud při zpracování vašeho požadavku a užívání našich služeb využijeme služeb jiného poskytovatele, je tento poskytovatel služeb smluvně zavázán, dodržovat prohlášení na ochranu osobních údajů. Předávání vašich osobních dat probíhá vždy s vašim výhradním souhlasem a i v tomto případě pouze tehdy, kdy se nám tato třetí osoba zaváže dodržovat platná právní ustanovení na ochranu osobních dat.

Home

This is an hidden article.

Slideset

The Widgetkit Slideset takes your product showcase to the next level. It provides a sleek way to show multiple sets of items and uses smooth effects while looping through them.

Features

 • Clean and very lightweight code
 • Eye-catching transition effects
 • Fully responsive including all effects
 • Support of named custom sets
 • Swipe navigation on mobile phones
 • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.3+ and the latest jQuery version
 • Works with Joomla and WordPress

Slide Example

The sets are auto generated (4 items per set), item names are shown and it uses the slide effect and navigation buttons.

 • Icon 01
  Radio
 • Icon 02
  Camera
 • Icon 03
  Calendar
 • Icon 04
  Volume
 • Icon 05
  Chat
 • Icon 06
  Tunes
 • Icon 07
  E-Mail
 • Icon 08
  Google+
 • Icon 09
  Player
 • Icon 10
  Like
 • Icon 11
  Twitter
 • Icon 12
  Weather

Zoom Example

The sets are arranged manually, sets names are used as a navigation and it uses the zoom effect.

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 07
 • Icon 08
 • Icon 09
 • Icon 10
 • Icon 11
 • Icon 12
 • Icon 13

Drops Example

The sets show the item names and it uses the drops effect and navigation buttons.

 • Icon 01
  Album 1
 • Icon 02
  Album 2
 • Icon 03
  Album 3
 • Icon 04
  Album 4
 • Icon 05
  Album 5
 • Icon 06
  Album 6
 • Icon 07
  Album 7
 • Icon 08
  Album 8
 • Icon 09
  Album 9
 • Icon 10
  Album 10
 • Icon 11
  Album 11
 • Icon 12
  Album 12

Deck Example

This auto generated sets uses prev/next buttons as a navigation and the deck effect.

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 07
 • Icon 08
 • Icon 09
 • Icon 10
 • Icon 11
 • Icon 12

How To Use

The Widgetkit Slideset takes full advantage of the very user-friendly Widgetkit administration interface. You can create and manage all slidesets and their different items in one place. After you have created a slideset, you can load it anywhere on your website using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.

Accordion

The Widgetkit Accordion enables you to display a set of items in a compact space. When clicking on each item's header, it expands or collapses its content section.

Features

 • Clean and very lightweight code
 • Responsive design to fit all device resolutions
 • Smooth transitions on content section toggle
 • Option to automatically match the height of varying content
 • Option to auto collapse or allow multiple opened items
 • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.3+ and the latest jQuery version
 • Works with Joomla and WordPress

Example

1.Zákazník je pro nás hlavním článkem podnikání !

Naše Hodnoty

a. Udržovat a postupně zdokonalovat systematické zjišťování potřeb a očekávání zákazníků v oblasti opravárenství a servisní činnosti pro ELE Ledvice a Komořany. Vyhodnocováním získaných informací zjišťovat priority zákazníků v oblasti kvality a jejich naplňováním při realizaci zakázek usilovat o neustálé zvyšování jejich spokojenosti.
b. Prohlubovat systém vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních se zaměřením na zlepšování jejich odborných a profesních kvalit.
c. Realizovat a dále postupně racionalizovat a zdokonalovat integrovaný systém. Systémovým přístupem optimalizovat činnosti a tím i náklady a tak zabezpečovat zdroje pro rozvoj společnosti a konkurence schopné ceny pro zákazníky.
d. Pro zabezpečení vysoké kvality produktů firmy pečlivě vybírat a hodnotiti všechny dodavatele ovlivňující kvalitu těchto produktů a s vybranými dodavateli úzce spolupracovat s cílem získání oboustranné důvěry v dodavatelsko odběratelských vztazích.
e. Po ukončení a předání zakázky zákazníkovi zjišťovat jeho spokojenost s provedenou prací, jakostí všech produktů, vystupováním a spoluprací vedoucích pracovníků.
f. Využívat oprávněných připomínek a stížností ke stanovení nápravných a preventivních opatřeních ke zlepšování systému kvality.
g. Minimálně jednou za rok provádět přezkoumání integrovaného systému, cílů a cílových hodnot

2. Chceme zachovat přírodu pro další generace !

Příroda je zdrojem života a proto se zavazujeme :

a. K preventivním opatřením na ochranu životního prostředí
b. Udržovat, dokumentovat a zlepšovat systém environmentálního managementu
c. Stanovovat environmentální cíle a programy pro jejich plnění na základě používaných technologií a environmentálních dopadů
d. K prevenci znečišťování
e. Vést všechny své zaměstnance společnosti k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí a zajišťovat jejich vzdělávání
f. Vytvářet potřebnou dokumentaci, vést záznamy a podávat důkazy o dodržování požadavků na zachování a zlepšování stavu životního prostředí
g. K informování dodavatelů a veřejnosti o systému EMS

3. Pracujeme bezpečně !

Lidský život a zdraví jsou nenahraditelné hodnoty a proto se zavazujeme:

a. postupně snižovat rizikovost práce a stále vyhledávat možná rizika činnosti a vést své podřízené k tomu, aby je znali, upozorňovali na ně a pracovali maximálně bezpečně
b. uplatňovat preventivní opatření s cílem zvyšovat bezpečnost práce a předcházet kolizním situacím
c. usilovat o trvalé zlepšování stavu v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců, požární ochrany a ochrany životního prostředí
d. uplatňovat bezpečné pracovní postupy a zavádět nové stroje a zařízení s nejvyšší možnou prioritou ochrany zdraví zaměstnanců, k zabránění škodám na majetku
e. vést zaměstnance k odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví ostatních osob na pracovišti
f. srovnávat výsledky společnosti s výsledky zákazníků i konkurence
g. vytvářet podmínky pro minimalizaci počtu pracovních rizik, počtu pracovních úrazů a zamezení vzniku nemocí z povolání.

How To Use

The Widgetkit Accordion lets you easily create and manage all the accordion's contents through the user-friendly Widgetkit administration interface. After you have created an accordion, you can load it anywhere on your website using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.

Další články...